ÇEREZ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni; İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu Eki (Çalışan Adayı, Çalışan, Stajyer, Tedarikçi Çalışanı) ilgili kişi gruplarının şirket tarafından tutulan verileri için geçerlidir.

19 Eylül OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve 30356 Sayılı 10.03.20218 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırlanan işbu “Bilgilendirme” yazısı ile sizlere, KVKK’ da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10., “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de yer alan 4 ve 5. Maddeleri çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

Tanımlar

İşbu Aydınlatma Metninde geçen;

Açık Rıza        : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan olumlu onay beyanı,

Kişisel Veri     : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri       : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

Kişisel Verilerin İşlenmesi    : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem,

Veri Kayıt Sistemi      : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi,

İlgili Kişi         : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)      : 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nu,

Veri Sorumlusu         : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

19 Eylül OSGB Düz Mahalle Sırrıpaşa Cad. No:8/3 Altınordu-ORDU Türkiye adresinde mukim 19 Eylül OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri Tic.Ltd.Şti.’ ni,

Veri İşleyen    : Veri Sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Sorumlusu:

KVKK uyarınca çalışan adayı, çalışan, stajyer ve tedarikçi çalışanı vb. sıfatları ile paylaştığınız kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak şirketimiz tarafından belirlenen gerçek ya da tüzel kişiliği tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşletme Amaçları

Kişisel verileriniz, şirketimiz ile çalıştığınız veya çalışacağınız şirket arasındaki hizmet sözleşmesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimizle çalıştığınız veya çalışacağınız şirket arasındaki hizmet sözleşmesi devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimizin ve şirketimizle hizmet sözleşmesine bağlı iş ilişkisi içerisinde olan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca,

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

Kurallarına uygun bir şekilde şirketimizde aşağıda yer alan faaliyetlerle bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.

19 Eylül OSGB Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. faaliyetleri;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Danışmanlık faaliyetleri,
 • İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli hizmeti sağlama faaliyetleri,
 • Mobil Sağlık Hizmetlerinin sunulması faaliyetleri,
 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetleri,
 • Hizmet sunulan işletmelerde Kişisel Veri Envanteri Oluşturma faaliyetleri,

Sağlık Kayıtlarının oluşturulması faaliyetleri,

2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimiz ve şirketimizle hizmet sözleşmesine bağlı olarak iş ilişkisi içerisinde olan gerçek kişiler ile tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimiz insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun şekilde aşağıdaki kişilere belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılacaktır.

 • Bilgi teknolojileri kapsamında yazılım, bakım, güvenlik ve kişisel verileri barındırma gibi konularda hizmet alınan tedarikçilerimiz,
 • Gerçek kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri,
 • Hizmet vermiş olduğumuz Tüzel Kişilik Hissedarları ve İş Ortakları,
 • Gerekmesi halinde hukuki destek aldığımız iş ortaklarımıza,
 • Hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ile yetkili özel kurumlar,

3. Açık Rızanızın Varlığı Halinde Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ve Paylaşımı

Kişisel verileriniz, şirketimiz ile çalıştığınız veya çalışacağınız şirket arasındaki hizmet sözleşmesine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile çalıştığınız veya çalışacağınız şirketinizin hizmet sözleşmesi devam ettiği müddetçe oluşturulacak ve güncellenerek işlenebilmesi için ilgilinin açık rızasının alınmış olması gerekmektedir. Kanun’daki kişisel veri işleme şartları doğrultusunda hareket eden şirketimiz aşağıda yer alan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verilerinizi ancak onay vermiş olmanız halinde,

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimiz ile çalıştığınız veya çalışacağınız şirketinizin hizmet sözleşmesiyle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 4. 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları uyarınca, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme, kurallarına uygun bir şekilde işlenecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, şirketimiz ile çalıştığınız veya çalışacağınız şirketinizin hizmet sözleşmesiyle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin  temini, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri, özel hukuk tüzel kişilik hissedarları ile iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi

Şirket ve/veya şirketin hizmet sözleşmesine bağlı olarak iş birliği içinde olduğu veya yetkilendirdiği temsilciler dahil gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin çalıştırdığı veya çalıştıracağı ilgili kişilerinin KVK Kanunu’nun 1. ve 2. Maddeleri uyarınca toplanan kişisel verileri, ilgili mevzuatlar uyarınca işbu verilerin daha uzun süre muhafaza edilmesine cevaz verilen veya zorunlu tutulan haller saklı kalmak kaydıyla, Türk Ceza Kanunu’nun 138. Maddesine ve KVK Kanunu’nun 7. Maddesine uygun olarak, mevzuatta öngörülen ve İşbu Aydınlatma Metninde belirtilen işlenme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalması halinde resen veya veri sahibinin talebi üzerine işbu veriler şirket tarafından silinmekte, elektronik ortamda olmayan yazılı evraklar ise kağıt kesme ve kıyma makinasında kesilmek kaydıyla yok edilmektedir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sizlere sunulan hizmetlerimizden faydalanmanız kapsamında her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda internet sitemiz, e-posta, fiziksel ortamda şirket merkezimizde yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda hizmetlerimizin sunulabilmesi ve bu kapsamda şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin talepleriniz, aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesi veya yok edilmesini isteme,
 • (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya kişisel verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuz KVKK gereğince, yazılı olarak Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu KVKK gereğince, yazılı olarak şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimize KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ve kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, açık ve anlaşılır bir şekilde kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla info@19eylulosgb.com.tr veya DÜZ MAHALLE SIRRIPAŞA CADDESİ NO:8/3 ALTINORDU-ORDU adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

mersin eve gelen escort -

boşanma davası